කාර්යාල කාර්ය සහයක

Job Referance No : JR440
job Description
 • JOB TYPE :
  Contract
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2019-07-17
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

www.plantationindustries.gov.lk

ලේඛම්, වැවිලි කර්මාන්ත අමත්‍යාoශය , 11 වන මහල, සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර, බත්තරමුල්ල.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.