පෑස්සුම්කරු / පෙදරේරූ / පින්තාරුකරු

Job Referance No : JR464
job Description
 • JOB TYPE :
  Permanent
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2019-08-07
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

මනවසම්පත් කළමනාකාර, සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් ස්ටෝරේජ් ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ්, කොලොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.