විදුලි කාර්මික

Job Referance No : JR484
job Description
 • JOB TYPE :
  Permanent
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2019-09-26
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරි (මානව සම්පත් සංවර්ධන ), ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව, අoක 03, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.