රූපලාවන්‍ය ශිල්පී - ( පිරිමි / කාන්තා )

Job Referance No : JR508
job Description
 • JOB TYPE :
  Contract
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2021-01-18
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

http://www.airforce.lk/

විධායක ආධුනිකයින් බදවා ගැනිමේ නිලධාරි, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, කොටුගොඩ.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.