මාධ්‍ය නිලධාරී

Job Referance No : JR527
job Description
 • JOB TYPE :
  Permanent
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2021-04-05
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

http://www.caa.gov.lk/

අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් , පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය, දෙවන මහළ, සතොස මහ ලේඛම් ගොඩනැගිල්ල, අංක 27, වොක්ෂෝල් විදිය, කොළඔ 02.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.