පර්යේෂණ නිලධාරී

Job Referance No : JR529
job Description
HOW TO APPLY

ලේඛම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව , උතුරු පළාත, අංක : 393/48, කෝවිල් විදිය, නල්ලුර්, යාපනය.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.