තාක්ෂණ සේවා තනතුරු

Job Referance No : JR530
job Description
HOW TO APPLY

http://www.psc.cp.gov.lk/

ලේඛම්, මධ්‍යම පළාත් රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, අංක 244, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.