ගිණුම්කරණ නිලධාරී

Job Referance No : JR552
job Description
 • JOB TYPE :
  Permanent
 • MONTHLY SALARY RANGE :

  MIN: LKR
  MAX: LKR
 • CLOSING DATE :
  2021-05-07
 • APPLICATION FORM :
HOW TO APPLY

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය, දෙවන මහළ, සතොස මහ ලේකම් ගොඩනැගිල්ල, අංක 27, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02.Subcribe for Jobs Alerts

You may subscribe to receive e-mail notification when new Jobs are posted to the eJobs.lk website.